Cookie beleid Hvv RAS

De website van Hvv RAS is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Statuten

Sociaal Maatschappelijke Sportvereniging RAS (voorheen Haagse voetbalvereniging RAS (Hvv RAS)

Artikel 1 Naam, zetel en rechtsbevoegdheid

 

 1. De vereniging is genaamd Sociaal Maatschappelijke      Sportvereniging RAS (voorheen Haagse voetbalvereniging RAS (verkort: Hvv      RAS)), hierna te noemen: de vereniging. Zij heeft haar zetel in de      gemeente Den Haag.
 2. De vereniging bezit volledige      rechtsbevoegdheid.
 3. De vereniging is ingeschreven in het      Handelsregister, dat gehouden wordt bij de Kamer van Koophandel te Den      Haag.

 

Artikel 2 Duur

 1. De vereniging is aangegaan voor onbepaalde      tijd.
 2. Het boekjaar, tevens verenigingsjaar, loopt      van 1 juli tot en met 30 juni.
 3. De vereniging is opgericht op 28 juli 1928.     

 

Artikel 3 Doel

 1. De vereniging heeft ten doel het bevorderen      van Sociaal Maatschappelijke en Sportactiviteiten, zoals de voetbalsport,      bridge, line-dance, klaverjassen, darts, biljarten, (ouderen) gym en      scheidsrechters activiteiten. Met als oorspronkelijk hoofddoel het beoefenen      en het bevorderen van sportactiviteiten, in het bijzonder van de      voetbalsport in al zijn verschijningsvormen.
 2. De vereniging tracht dit doel onder meer te      bereiken door:

     A. Het lidmaatschap van de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (KNVB).

     B. Deel te nemen aan door de KNVB georganiseerde of goedgekeurde wedstrijden en evenementen.

     C. Zelf evenementen op het gebied van de voetbalsport te organiseren.

     D. De benodigde accommodatie tot stand te brengen.

 

 1. De vereniging mag geen winst onder haar      leden verdelen.

 

Artikel 4 Lidmaatschap

 1. A. Leden zijn die natuurlijke personen, die      door het bestuur als lid zijn toegelaten.

B. Alleen degenen die voor de duur van hun lidmaatschap ook lid zijn van de KNVB, kunnen lid zijn van de vereniging.

 1. A. Tot het lidmaatschap van de vereniging      kunnen niet worden toegelaten degenen, die niet tot het lidmaatschap van      de KNVB worden toegelaten, of van wie de KNVB het lidmaatschap heeft      beëindigd.

B. De vereniging verplicht zich voor al haar leden, evenals voor al degenen die in de vereniging een functie - welke dan ook – bekleden, het lidmaatschap van de KNVB aan te vragen.

     C. Het bestuur draagt er zorg voor dat degenen die als lid tot de vereniging wensen te worden toegelaten, worden aangemeld bij de KNVB.

 1. Ingeval van niet-toelating door het bestuur      kan op verzoek van betrokkene de eerstvolgende algemene vergadering alsnog      tot toelating besluiten, zulks met inachtneming van het in lid 2 van dit      artikel bepaalde.
 2. Op voorstel van het bestuur kan de algemene      vergadering een lid wegens bijzondere verdiensten voor de vereniging het      predicaat “erelid” of  “lid van      verdienste” verlenen.
 3. Het bestuur houdt een register bij waarin      de namen, adressen en geboortedata van de leden zijn opgenomen; een en      ander op een door de KNVB aan te geven wijze.

 

Artikel 5 Rechten en verplichtingen

 1. De vereniging en de KNVB kunnen, voor zover      uit de statuten van de vereniging onderscheidenlijk van de KNVB niet het      tegendeel voortvloeit, ten behoeve van de leden rechten bedingen. De vereniging      kan in een voorkomend geval ten behoeve van een lid nakoming van bedoelde      rechten en schadevergoeding vorderen, tenzij het lid het bestuur      onderscheidenlijk het bestuur van de KNVB schriftelijk mededeelt het      betreffende bestuur daartoe niet te machtigen.
 2. Het bestuur van de vereniging      respectievelijk van de KNVB kan in naam van de leden verplichtingen jegens      derden aangaan, uitsluitend voor zover de desbetreffende algemene      vergadering het bestuur daartoe vertegenwoordigingsbevoegd heeft      verklaard.
 3. Voor zover van toepassing gelden de in de      leden 1 en 2 van dit artikel bedoelde rechten en verplichtingen ook ten      opzichte van de vereniging.
 4. De in de leden 1, 2 en 3 van dit artikel      genoemde bevoegdheden worden uitgeoefend door het bestuur.
 5. De vereniging kan door een besluit van het      bestuur, van de algemene vergadering of van een ander orgaan      verplichtingen aan de leden opleggen.
 6. De leden zijn verplicht zich jegens elkaar      en jegens de vereniging te gedragen naar hetgeen door de redelijkheid en      billijkheid wordt gevorderd.
 7. De leden zijn gehouden:

A.  De statuten en reglementen van de vereniging, alsmede de besluiten van het bestuur, van de algemene vergadering of van een ander orgaan van de vereniging na te leven.

B.  De statuten en reglementen van de KNVB, de besluiten van een orgaan van de KNVB, alsmede de van toepassing verklaarde wedstrijdbepalingen na te leven.

C.  De belangen van de vereniging niet te schaden.

 

Artikel 6 Straffen

 1. A. In het algemeen zal strafbaar zijn      zodanig handelen of nalaten dat in strijd is met de wet, dan wel met de      statuten, reglementen en/of besluiten van organen van de vereniging, of      waardoor de belangen van de vereniging worden geschaad.

B. Tevens zal strafbaar zijn zodanig handelen of nalaten dat in strijd is met de wedstrijdbepalingen, alsmede met de statuten, reglementen en/of besluiten van organen van de KNVB of waardoor de belangen van de KNVB, dan wel van de voetbalsport in het algemeen worden geschaad.

 1. Indien de algemene vergadering een      Tuchtreglement heeft vastgesteld, geschiedt de behandeling van      overtredingen met inachtneming van het bepaalde in het Tuchtreglement en      geschiedt de beoordeling en bestraffing van overtredingen door de organen,      die in het Tuchtreglement daartoe zijn aangewezen. Geschiedt de      behandeling door een commissie Gedrag en Veiligheid en door een commissie      van beroep dan zijn deze als organen van de vereniging te beschouwen.
 2. Daargelaten de bevoegdheid van de KNVB om      overtredingen, als bedoeld in lid 1 onder b te bestraffen, is het bestuur      bevoegd om overtredingen te bestraffen, tenzij het Tuchtreglement een      ander orgaan aanwijst.
 3. A. In geval van een overtreding, als      bedoeld in lid 1, kunnen de volgende straffen worden opgelegd:

1.       Berisping.

2.       Schorsing.

3.       Ontzetting uit het lidmaatschap (royement).

4.       Uitsluiting van deelneming aan wedstrijden, hetzij voor een bepaalde duur,    hetzij voor een in de straf bepaald aantal wedstrijden.

5.       Ontzegging van het recht om één of meer in de straf genoemde functies voor een in de straf genoemde termijn uit te oefenen.

6.       Geldboete.

     B. Van het opleggen van een straf wordt schriftelijk aan het lid mededeling gedaan. In spoedeisende gevallen kan een opgelegde straf mondeling aan het lid worden medegedeeld.

     C.  Een opgelegde straf wordt op de website van Hvv RAS gepubliceerd.

 1. Een schorsing kan ten hoogste voor de duur      van één jaar worden opgelegd. Gedurende de periode dat een lid is      geschorst, kunnen de aan het lidmaatschap verbonden rechten niet worden      uitgeoefend, met uitzondering van het recht om in beroep te gaan.
 2. A. Ontzetting uit het lidmaatschap kan      alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten,      reglementen of besluiten van de vereniging handelt, of de vereniging op      onredelijke wijze benadeelt.

     B. Nadat het bestuur tot ontzetting heeft besloten, wordt het lid zo spoedig mogelijk door middel van een brief met bericht van ontvangst met opgave van redenen van het besluit in kennis gesteld.

 1. Geldboetes kunnen worden opgelegd voor die      overtredingen en tot ten hoogste die bedragen die vooraf door het bestuur,      tenzij het Tuchtreglement daar een ander orgaan toe heeft aangewezen, zijn      vastgesteld en kunnen op de website van Hvv RAS gepubliceerd worden.
 2. A. Indien in een Tuchtreglement als bedoeld      in lid 2 van dit artikel geen ander orgaan wordt aangewezen, kan een lid      van een op grond van lid 3 van dit artikel opgelegde straf binnen een      maand na ontvangst van kennisgeving daarvan, in beroep gaan bij de      algemene vergadering, tenzij in het Tuchtreglement een andere termijn is      vermeld.

     B. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.

 

Artikel 7 Einde lidmaatschap

 1. Het lidmaatschap eindigt:

      A. Door de dood van het lid, in welk geval het lidmaatschap niet vererft.

     B. Door opzegging door het lid.

     C. Door opzegging door de vereniging.

     D. Door ontzetting uit het lidmaatschap, als bedoeld in artikel 6 lid 6.

 1. A. Opzegging door de vereniging geschiedt door      het bestuur.

     B. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur, tenzij in een Tuchtreglement anders is bepaald.

 1. De vereniging kan het lidmaatschap      opzeggen:

     A. In de gevallen in de statuten genoemd.

     B. Wanneer het lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten die de statuten aan het lidmaatschap stellen.

     C. Wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren.

 1. A. Een lid kan het lidmaatschap opzeggen      met inachtneming van het in dit artikel bepaalde.

     B. Een lid kan het lidmaatschap voorts met onmiddellijke ingang beëindigen:

 

- Wanneer redelijkerwijs niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren.

- Binnen een maand nadat een besluit, waarbij zijn rechten zijn beperkt of verplichtingen zijn verzwaard, hem is bekend geworden of medegedeeld, in welk geval het besluit alsdan niet op hem van toepassing is. Deze bevoegdheid tot opzegging komt het lid niet toe wanneer rechten en verplichtingen worden gewijzigd, die in de statuten nauwkeurig zijn omschreven, wijziging van geldelijke rechten en verplichtingen hieronder begrepen.

- Binnen een maand nadat hem een besluit is medegedeeld tot omzetting van de vereniging in een andere rechtsvorm, tot fusie of tot splitsing.

 

 1. A. Opzegging van het lidmaatschap kan,      onverminderd het onder b bepaalde, slechts geschieden tegen het einde van      het boekjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken.     

     B. In afwijking van het onder a bepaalde kan het lidmaatschap met onmiddellijke ingang worden beëindigd in de gevallen als genoemd in de leden 3 en 4  onder b en lid 6 van dit artikel.

     C. Een opzegging in strijd met het onder a bepaalde doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip, volgende op de datum waartegen was opgezegd.

 

 1. Indien een lid door de KNVB uit het      lidmaatschap is ontzet of op andere wijze is beëindigd, is het bestuur, na      het onherroepelijk worden van deze ontzetting of beëindiging, verplicht      het lidmaatschap van het desbetreffende lid met onmiddellijke ingang op te      zeggen.

 

 1. Behoudens in geval van overlijden wordt      enig gewezen lid dat heeft opgezegd, geacht nog lid te zijn tot ten      hoogste het eind van het boekjaar volgend op dat waarin werd opgezegd,      zolang het lid niet heeft voldaan aan zijn geldelijke verplichtingen ten      opzichte van de vereniging, of zolang enige andere aangelegenheid waarbij      hij betrokken is niet is afgewikkeld, de tenuitvoerlegging van een      opgelegde straf daarin begrepen. Gedurende deze periode kan de betrokkene      geen recht uitoefenen, met uitzondering van het recht om binnen de      gestelde termijn in beroep te gaan.

 

Artikel 8 Donateurs

 1. De vereniging kent naast leden donateurs.
 2. Donateurs zijn die natuurlijke of      rechtspersonen die door het bestuur zijn toegelaten en die zich jegens de      vereniging verplichten om jaarlijks een door het bestuur vastgestelde      bijdrage te storten.
 3. Donateurs hebben geen andere rechten en      verplichtingen dan die welke hen in of krachtens de statuten en/of      reglementen zijn toegekend of opgelegd.
 4. De rechten of verplichtingen van donateurs      kunnen te allen tijde wederzijds door opzegging worden beëindigd,      behoudens dat de jaarlijkse bijdrage voor het lopende boekjaar voor het      geheel verschuldigd blijft.
 5. Opzegging namens de vereniging geschiedt      door het bestuur.


Artikel 9 Bestuur

 1. A. Het bestuur bestaat uit tenminste drie meerderjarige personen die door de algemene vergadering uit de leden in functie worden benoemd. Het aantal bestuursleden wordt vastgesteld door de algemene vergadering

B. Het bestuur bestaat in ieder geval uit een voorzitter, secretaris en penningmeester.

 1. Bestuursleden worden kandidaat gesteld door het bestuur of door tenminste drie leden. De kandidaatstelling geschiedt niet door middel van een bindende voordracht.
 2. Ieder bestuurslid wordt benoemd voor een periode van drie jaar en treedt af volgens een door het bestuur op te maken rooster. Aftredende bestuursleden zijn terstond herbenoembaar. Wie in een tussentijdse vacature is benoemd, neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger in.
 3. In zijn eerste bestuursvergadering na een benoeming van bestuursleden, stelt het bestuur in onderling overleg de taken van de bestuursleden vast en doet hiervan hetzij op de website, hetzij door middel van een schriftelijke kennisgeving - mededeling aan de leden.
 4. Ieder bestuurslid is tegenover de vereniging gehouden tot een behoorlijke vervulling van de hem opgedragen taak. Indien het een aangelegenheid betreft die tot de werkkring van twee of meer bestuursleden behoort, is ieder van hen geheel aansprakelijk ter zake van een tekortkoming, tenzij deze niet aan hem is te wijten en hij niet nalatig is geweest in het treffen van maatregelen om de gevolgen daarvan af te wenden.
 5. De algemene vergadering kan een bestuurslid schorsen of ontslaan indien zij daartoe termen aanwezig acht. Voor een besluit daartoe is een meerderheid vereist van tenminste twee derden van de uitgebrachte stemmen. Een schorsing die niet binnen drie maanden wordt gevolgd door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.
 6. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:
  1. Door het eindigen van het lidmaatschap.
  2. Door bedanken.

 

Artikel 10 Bestuursbevoegdheid

 1. Behoudens beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de vereniging.
 2. Indien het aantal bestuursleden beneden drie is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene vergadering te beleggen waarin de voorziening in de open plaats(en) aan de orde komt.
 3. Het bestuur is bevoegd uit zijn midden een dagelijks bestuur te benoemen en de taken en bevoegdheden van het dagelijks bestuur vast te stellen.
 4. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taken te doen uitvoeren door commissies die door het bestuur zijn benoemd.
 5. Het bestuur is, na voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of bezwaring van registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt.

 

Artikel 11 Vertegenwoordiging

 1. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging, voor zover uit de wet niet anders voortvloeit.
 2. A. De vereniging wordt voorts in en buiten rechte vertegenwoordigd door de voorzitter tezamen met de secretaris of tezamen met de penningmeester, dan wel bij afwezigheid van één van de genoemden tezamen met een ander bestuurslid.

     B. Het bestuur is bevoegd aan anderen een schriftelijke volmacht te verlenen,  op grond waarvan deze bevoegd zijn de vereniging in de in de volmacht omschreven gevallen te vertegenwoordigen.

 1. A. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging die aan het bestuur of aan bestuursleden toekomt, is onbeperkt en onvoorwaardelijk, voorzover uit de wet niet anders voortvloeit. Een wettelijk toegelaten of voorgeschreven beperking van of voorwaarde voor de bevoegdheid tot vertegenwoordiging kan slechts door de vereniging worden ingeroepen.

     B. De uitsluiting, beperkingen en voorwaarden gelden mede voor de bevoegdheid tot vertegenwoordiging van de vereniging terzake van de in artikel 10 lid 5 bedoelde handelingen.

 1. Bestuursleden aan wie krachtens de statuten of op grond van een volmacht vertegenwoordigingsbevoegdheid is toegekend, oefenen deze bevoegdheid niet uit dan nadat tevoren een bestuursbesluit is genomen waarbij tot het aangaan van de desbetreffende rechtshandeling is besloten.
 2. De vereniging wordt op de vergaderingen van de KNVB vertegenwoordigd door een daartoe door het bestuur aangewezen bestuurslid, dat overeenkomstig de reglementen van de KNVB bevoegd is op die vergadering namens de vereniging en de leden aan de stemming deel te nemen.

 

Artikel 12 Rekening en verantwoording

 1. Het bestuur is verplicht tot het houden van zodanige aantekeningen omtrent de vermogenstoestand van de vereniging dat daaruit te allen tijde zijn rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
 2. A. Het bestuur brengt op de algemene vergadering binnen zes maanden na afloop van het boekjaar - behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering - een jaarverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid. Het legt de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan de algemene vergadering over.

    B. De onder a bedoelde stukken worden ondertekend door alle bestuursleden; ontbreekt een handtekening van een bestuurslid, dan wordt hiervan onder opgave van redenen melding gemaakt. Na afloop van de termijn kan ieder lid van de gezamenlijke bestuursleden in rechte vorderen dat zij deze verplichtingen nakomen.

 1. A. De algemene vergadering benoemt een kascommissie, bestaande uit 2 leden die geen deel mogen uitmaken van het bestuur.

    B. De leden worden benoemd voor de duur van drie jaar en treden volgens     een op te maken rooster af. Zij zijn aansluitend slechts éénmaal herbenoembaar.

    C. De kascommissie onderzoekt de balans en de staat van baten en lasten en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.

 1. Het bestuur is verplicht de kascommissie ten behoeve van haar onderzoek alle door haar gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en inzage in de boeken en de bescheiden van de vereniging te geven.
 2. Goedkeuring door de algemene vergadering van het jaarverslag en van de rekening en verantwoording strekt het bestuur tot décharge voor alle handelingen, voor zover die uit de jaarstukken blijken.
 3. Het bestuur is verplicht de bescheiden als bedoeld in de leden 1 en 2 van dit artikel zeven jaar lang te bewaren.

 

Artikel 13 Geldmiddelen en contributie

 1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan      uit:
 1. Contributies van de leden.
 2. Ontvangsten uit wedstrijden en entreegelden.
 3. Subsidies, giften en andere inkomsten.
 4. De leden zijn jaarlijks gehouden tot het betalen van een contributie, die door de algemene vergadering van tijd tot tijd zal worden vastgesteld. Zij kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld, die een verschillende bijdrage betalen.
 1. Degene, aan wie het predikaat erelid of lid      van verdienste is verleend, is vrijgesteld van het betalen van      contributie.
 2. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een      boekjaar eindigt, blijft niettemin de contributie voor het gehele boekjaar      verschuldigd.

 

Artikel 14 Besluiten van organen van de vereniging

 1. Orgaan van de vereniging zijn het bestuur      en de algemene vergadering, alsmede die commissies en personen die      krachtens de statuten door de algemene vergadering zijn belast met een      nader omschreven taak en aan wie daarbij door de algemene vergadering      beslissingsbevoegdheid is toegekend.
 2. A. Het in een vergadering van een orgaan      uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent de uitslag van een stemming      is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit,      voor zover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.

     B. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van de voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan wordt het te nemen besluit schriftelijk vastgelegd en vindt een nieuwe stemming plaats, indien de meerderheid van de vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

 1. Van het verhandelde in een vergadering      worden notulen gemaakt, die op de eerstvolgende vergadering van het orgaan      dienen te worden goedgekeurd.
 2. A. Een besluit van een orgaan dat in strijd      is met de wet of met de statuten, is nietig, tenzij uit de wet iets anders      voortvloeit. Een nietig besluit mist rechtskracht.

     B. Is een besluit nietig, omdat het is genomen ondanks het ontbreken van een door de wet of de statuten voorgeschreven voorafgaande handeling of mededeling aan een ander dan het orgaan dat het besluit heeft genomen, dan kan het door die ander worden bekrachtigd. Is voor de ontbrekende handeling een vereiste gesteld, dan geldt dit vereiste ook voor de bekrachtiging.

     C. Bekrachtiging is niet meer mogelijk na afloop van een redelijke termijn, die aan de ander is gesteld door het orgaan dat het besluit heeft genomen of door de wederpartij tot wie het was gericht.

 1. A. Een besluit van een orgaan is,      onverminderd het elders in de wet betreffende de mogelijkheid van een      vernietiging bepaalde, vernietigbaar:

     - Wegens strijd met wettelijke of statutaire bepalingen die het tot stand     komen van het besluit regelen.

     - Wegens strijd met de redelijkheid en billijkheid, als bedoeld in artikel 5 lid 6.

     - Wegens strijd met een reglement.

     B. Tot de onder a bedoelde bepalingen behoren niet die welke de voorschriften bevatten, waarop in lid 4 onder b wordt gedoeld.

 1. De bevoegdheid om vernietiging van een      besluit te vorderen, vervalt een jaar na het einde van de dag, waarop      hetzij aan het besluit voldoende bekendheid is gegeven, hetzij een      belanghebbende van het besluit kennis heeft genomen of daarvan is      verwittigd.
 2. Een besluit dat vernietigbaar is op grond      van het bepaalde in lid 5 onder a, kan door een daartoe strekkend besluit      worden bevestigd.
       Voor dit besluit gelden dezelfde vereisten als voor het te bevestigen      besluit. Bevestiging is niet mogelijk zodra een vordering tot vernietiging      aanhangig is. Indien de vordering wordt toegewezen, geldt het vernietigde      besluit als opnieuw genomen door het latere besluit, tenzij uit de      strekking van dit besluit het tegendeel voortvloeit.

  

Artikel 15 Algemene vergaderingen

 1. Aan de algemene vergadering komen in de      vereniging alle bevoegdheden toe, die niet bij de wet of bij, dan wel      krachtens de statuten aan andere organen zijn opgedragen.
 2. Jaarlijks wordt uiterlijk zes maanden na      afloop van het boekjaar een algemene vergadering gehouden (de jaarvergadering).
       Buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het      bestuur dit gewenst acht.
 3. De algemene vergaderingen worden      bijeengeroepen door het bestuur, met inachtneming van een termijn van      tenminste veertien dagen. De bijeenroeping geschiedt door een mededeling op      de website of door middel van een aan alle leden te zenden schriftelijke      kennisgeving met gelijktijdige vermelding van de agenda.
 4. A. Voorts is het bestuur op schriftelijk      verzoek van tenminste een zodanig aantal leden, als bevoegd is tot het      uitbrengen van één tiende gedeelte van de stemmen in de algemene      vergadering, verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering      op een termijn van niet langer dan vier weken na indiening van het      verzoek.

     B. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig het bepaalde in het vorige lid of door het plaatsen van een advertentie in tenminste één, ter plaatse waar de vereniging is gevestigd, veel gelezen dagblad. De verzoekers kunnen alsdan anderen dan bestuursleden belasten met de leiding van de vergadering en het opstellen van de notulen.

 1. De agenda van de jaarvergadering bevat      onder meer:

     A. Vaststelling van de notulen van de vorige algemene vergadering.

     B. Jaarverslag van het bestuur.

     C. Financieel jaarverslag over het afgelopen boekjaar.

     D. Verslag van de kascommissie.

    E. Goedkeuring van de balans en van de staat van baten en lasten en de  daarbij behorende toelichting.

     F. Vaststelling van de contributies.

     G. Vaststelling van de begroting.

     H. Benoeming bestuursleden.

     I.  Benoeming commissieleden.

     J.  Rondvraag.

 

Artikel 16 Het leiden en notuleren van algemene vergaderingen

 1. De algemene vergaderingen worden geleid      door de voorzitter van het bestuur of door zijn plaatsvervanger. Zijn de      voorzitter en zijn plaatsvervanger verhinderd, dan treedt een ander door      het bestuur aan te wijzen bestuurslid als voorzitter op. Wordt ook op deze      wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering      daarin.
 2. Van het verhandelde in elke algemene      vergadering worden door een bestuurslid notulen gemaakt. De notulen worden      op de website gepubliceerd of op een andere wijze ter kennisgeving aan de      leden gebracht en dienen door de eerstvolgende algemene vergadering te      worden vastgesteld.

  

Artikel 17 Toegang en besluitvorming algemene vergadering

 1. A. Ieder lid heeft toegang tot de algemene      vergadering.

B. Leden jonger dan 16 jaar hebben geen stemrecht en geen toegang tot de algemene vergadering.

     C. Leden, die geschorst zijn, hebben geen stemrecht en geen toegang tot de algemene vergadering.

     D. In afwijking van het onder b bepaalde heeft een geschorst lid slechts het recht op toegang tot de algemene vergadering om daarin voor zijn verdediging het woord te voeren, als overeenkomstig het bepaalde in artikel 6 en 7 van deze statuten, diens beroep tegen een aan hem opgelegde straf wordt behandeld.

 1. Ieder stemgerechtigd lid heeft één stem.
 2. Ieder lid is bevoegd zijn stem te doen      uitbrengen door een schriftelijk gemachtigd ander lid van 16 jaar en      ouder. De gemachtigde kan echter in totaal niet meer dan twee stemmen      uitbrengen.
 3. Het stemrecht over besluiten, waarbij de      vereniging aan bepaalde personen, anders dan in hun hoedanigheid van lid,      rechten toekent of verplichtingen kwijtscheldt, wordt aan die personen en      aan hun echtgenoot en bloedverwanten in de rechte lijn ontzegd.
 4. Een éénstemmig besluit van alle leden, ook      al zijn deze niet in een vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis      van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene      vergadering.
 5. Stemming over zaken geschiedt mondeling,      over personen schriftelijk.
 6. Over alle voorstellen zaken betreffende      wordt, voor zover de statuten niet anders bepalen, beslist bij meerderheid      van de uitgebrachte stemmen. Bij het staken van de stemmen wordt het      voorstel geacht te zijn verworpen.
 7. Bij stemming over personen is degene      benoemd, die de meerderheid van de uitgebrachte stemmen op zich heeft      verenigd. Indien niemand die meerderheid heeft verkregen, wordt een tweede      stemming gehouden tussen de personen, die het hoogste aantal van de      uitgebrachte stemmen hebben verkregen en is hij benoemd, die bij die      tweede stemming de meerderheid van de uitgebrachte stemmen op zich heeft      verenigd. Indien bij die tweede stemming de stemmen staken, beslist het      lot.
 8. A. Ongeldige stemmen zijn stemmen die:

- blanco uitgebracht zijn;

- op enigerlei wijze ondertekend zijn;

- iets anders aanduiden dan in stemming is gebracht; of

- andere namen bevatten dan die van de personen over wie wordt gestemd.

     B. Ongeldige stemmen blijven bij de vaststelling van een gekwalificeerde meerderheid waar vereist volgens de statuten, buiten beschouwing.

 

Artikel 18 Statutenwijziging

 1. De statuten kunnen slechts worden gewijzigd      door een besluit van de algemene vergadering, waartoe werd opgeroepen met      de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.      De termijn voor oproeping tot een zodanige vergadering moet tenminste      veertien dagen bedragen.
 2. Zij, die de oproeping tot de algemene      vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben      gedaan, moeten tenminste vijf dagen vóór de vergadering een afschrift van      dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op      een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop      van de dag, waarop de vergadering wordt gehouden.
       Bovendien wordt de voorgestelde wijziging tenminste veertien dagen vóór      vergadering op de website gepubliceerd en/of een afschrift hiervan aan      alle leden toegezonden.
 3. Het bepaalde in de leden 1 en 2 van dit      artikel is niet van toepassing, indien in de algemene vergadering alle      leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit tot statutenwijziging      met algemene stemmen wordt aangenomen.
 4. Een besluit tot statutenwijziging behoeft      tenminste twee derden van de uitgebrachte stemmen, in een vergadering      waarin tenminste twee derden van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.      Indien geen twee derden van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is,      wordt binnen vier weken op een andere datum daarna een tweede vergadering      bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel, zoals dat in de      vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal aanwezige      of vertegenwoordigde leden, een besluit kan worden genomen, mits met een      meerderheid van tenminste twee derden van de uitgebrachte stemmen.
 5. A. Een statutenwijziging treedt niet in      werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. Van dit tijdstip      wordt mededeling gedaan op de website. Ieder bestuurslid afzonderlijk is      dan tot doen verlijden van deze akte bevoegd.

     B. De bestuursleden zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de gewijzigde statuten in het Handelsregister gehouden door de Kamer van Koophandel neer te leggen.

 1. De vereniging behoeft voor een wijziging      van de statuten de voorafgaande goedkeuring van de KNVB. Hetzelfde geldt      voor de wijziging van de naam van de vereniging.

 

Artikel 19 Ontbinding en vereffening

 1. A. Voor een besluit tot ontbinding van de      vereniging is het bepaalde in artikel 18 lid 1 en lid 2 van      overeenkomstige toepassing.

     B. De vereniging wordt ontbonden door een daartoe strekkend besluit van de algemene vergadering, genomen met tenminste twee derde van het aantal uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin tenminste drie vierde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

 1. Bij de oproeping van de in dit artikel      bedoelde vergaderingen moet worden medegedeeld, dat ter vergadering zal      worden voorgesteld de vereniging te ontbinden. De termijn voor oproeping      tot zodanige vergadering moet tenminste veertien dagen bedragen.
 2. A. De bestuursleden treden na het besluit      tot ontbinding van de vereniging op als vereffenaars.

     B. De algemene vergadering is bevoegd na het besluit tot ontbinding de alsdan zitting hebbende bestuursleden te ontslaan met gelijktijdige benoeming van één of meer vereffenaars.

 1. Bij een besluit tot ontbinding wordt de      bestemming van een eventueel batig saldo bepaald, terwijl de algemene      vergadering tevens één of meer bewaarders aanwijst.
 2. De slotafrekening behoeft de goedkeuring      van de Commissie Ondersteuning Clubbesturen van de KNVB.
 3. Na de ontbinding blijft de vereniging      voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is.      Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten en      reglementen voor zover mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen,      die van de vereniging uitgaan, moet aan haar naam worden toegevoegd de      woorden "in liquidatie".
 4. De boeken en bescheiden van de ontbonden      vereniging moeten door de bewaarder(s) worden bewaard gedurende zeven      jaren na afloop van de vereffening.

 

Artikel 20 Reglementen

 1. De algemene vergadering kan een Algemeen      Reglement, Tuchtreglement of andere reglementen vaststellen en wijzigen.
 2. Een reglement mag niet in strijd zijn met      de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met de statuten.
 3. De statuten en reglementen van de      vereniging mogen niet in strijd zijn met die van de KNVB.

 

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!