Cookie beleid Hvv RAS

De website van Hvv RAS is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Tuchtreglement RAS

Haagse voetbalvereniging RAS (Hvv RAS)

Artikel 1 Definities

In dit reglement wordt verstaan onder

 1. A.   Algemene vergadering: Het orgaan als bedoeld in artikel 15 e.v. van de statuten van Hvv RAS.
 2. B.   Bestuur: Het door de algemene vergadering overeenkomstig artikel 9 van de statuten van    Hvv RAS benoemde orgaan;
 3. C.    Huishoudelijke Reglement: Het door de Algemene Vergadering overeenkomstig artikel 20 van de statuten van Hvv RAS vastgestelde, en op dit Tuchtreglement van toepassing zijnde reglement.
 4. D.   Commissie Gedrag en Veiligheid: De door het bestuur benoemde en uit minimaal 2 leden bestaande commissie.
 5. E.    Tuchtreglement: Het onderhavige en door de algemene vergadering overeenkomstig artikel 20 van de statuten van Hvv RAS vastgestelde reglement.
 6. F.    Strafbare feiten: Voorvallen die door de Nederlandse Wetgever als strafbaar zijn aangemerkt.
 7. G.   Tuchtzaak: Behandeling van een (vermeende) overtreding van artikel 2 van het Tuchtreglement.
 8. H.   Terrein: Het bij Hvv RAS in gebruik zijnde complex (voetbal- en trainingsvelden, kleedkamers, parkeerterrein, fietsenstalling, Kantinecomplex etc.).
 9. I.    Sancties: De door het bestuur op te leggen maatregelen.
 10. J.    Aanvullende sancties: Sancties die worden opgelegd naast eventueel door de KNVB op te leggen straffen of door enige andere wettelijke organisatie aan te bieden transactie mogelijkheden, opgelegde of op te leggen vonnissen.
 11. K.   Berisping: Waarschuwing.
 12. L.    Schorsing: Beperking van het lidmaatschap waarbij de rechten verbonden aan het lidmaatschap op een door het bestuur aangegeven wijze kunnen worden uitgeoefend.
 13. M.   Geldboete: Betaling van een geldbedrag aan Hvv RAS zoals door of vanwege het gedrag van betrokkene door de KNVB of enige wettelijke instantie aan CSV’28 zijn opgelegd.
 14. N.   Voorwaardelijke sanctie: Sanctie die niet ten uitvoer wordt gelegd tenzij de betrokkene de door het bestuur bij die opgelegde voorwaardelijke sanctie vermelde voorwaarden overtreedt.
 15. O.   Royement: Beëindiging van het lidmaatschap van CSV’28.
 16. P.   Betrokkene: Degene die artikel 2 van dit reglement overtreedt.

Artikel 2. Verbodsbepaling

Het is verboden:

a. Om zich op enigerlei wijze te gedragen waardoor de belangen van Hvv RAS, diens leden of bezoekers worden benadeeld of in diskrediet worden gebracht.

b. De reglementen van Hvv RAS en de KNVB te overtreden.

c. Strafbare feiten te plegen.

 

Artikel 3. Taken en bevoegdheden van de tuchtcommissie

De commissie Veiligheid en Gedrag heeft tot taak om uitvoering te geven aan het tuchtreglement. Hierbij houdt de commissie rekening met de statuten, reglementen, gedragscode en besluiten van de vereniging.

Ook wordt rekening gehouden met de reglementen van de KNVB en met de normen en waarden, zoals deze in het normale rechtsverkeer van toepassing zijn.

De commissie is bevoegd kennis te nemen van een (vermeende) overtreding van dit reglement, op welke wijze dan ook.

De commissie is bevoegd te adviseren omtrent aanvullende sancties naast eventueel door de KNVB of door het Openbaar Ministerie aangeboden transacties of door de Rechterlijke Macht uitgesproken of uit spreken vonnissen.

De commissie adviseert, al dan niet daartoe gevraagd, het bestuur omtrent het opleggen van (aanvullende) sancties met betrekking tot overtreding van de verbodsbepaling van artikel 2 van dit reglement.

 

Artikel 4 Werkwijze van de tuchtcommissie

De commissie komt zo vaak als nodig is bijeen. De commissie komt zo spoedig als

mogelijk na het kennisnemen van een overtreding van artikel 2 van dit Tuchtreglement bijeen. Een zitting van de commissie kan alleen doorgang vinden bij volledige aanwezigheid van de commissie. De commissie adviseert bij meerderheid van stemmen.

De commissie hoort de betrokkene(n). De behandeling van de tuchtzaak door de

commissie is niet openbaar. De betrokkene(n) wordt/worden daartoe uitgenodigd door het bestuur. Indien de betrokkene(n) zonder kennisgeving verstek laat gaan is de commissie bevoegd de tuchtzaak te behandelen zonder aanwezigheid van de betrokkene(n).

Bij de behandeling van de tuchtzaak kan de commissie getuigen horen, zich laten bijstaan door deskundigen of zich op enig andere wijze laten informeren omtrent de aan betrokkene(n) verweten overtreding(en).

De betrokkene(n) kan/kunnen zich bij de behandeling van de tuchtzaak laten bijstaan ten genoegen van de commissie. De betrokkene(n) kan/kunnen ook getuigen laten horen. De betrokkene(n) dient/dienen de commissie daarvan gemotiveerd opgave te doen onder vermelding van de namen en adressen van die getuigen. De commissie bepaalt of het verzoek om getuigen te laten horen wordt gehonoreerd. De getuigen worden door de commissie opgeroepen.

De commissie adviseert het bestuur zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen een maand, na beëindiging behandeling van de tuchtzaak over een op te leggen sanctie. Het advies wordt schriftelijk en gemotiveerd (door middel van een door het bestuur vastgesteld modelformulier) ter kennis gebracht van het bestuur en de betrokkene(n).

 

Artikel 5  Straffen

Aan dit tuchtreglement is als bijlage gevoegd een uitwerking van het beleid conform de beleidsnotitie Hvv RAS van 22 april 2013.

In deze bijlage is benoemd welke sancties er aan welke gedragingen kunnen worden gekoppeld.

De commissie heeft bij de op te leggen sancties een adviserende rol, met uitzondering van de gedragingen als genoemd in artikel 12, lid 1 van het huishoudelijk reglement waar zij een besluitvormende rol heeft.

De commissie zal elke zaak individueel beoordelen en is bevoegd om te adviseren af te wijken van de in de bijlage genoemde sancties. 

 

Artikel 6 (Aanvullende) Sancties

Het bestuur kan hangende het onderzoek een voorlopige sanctie opleggen.

Het bestuur kan slechts overgaan tot het opleggen van een (aanvullende) sanctie als er sprake is opzet, nalatigheid of onzorgvuldigheid.

Het bestuur kan de volgende (aanvullende) sancties, al dan niet in combinatie met elkaar en in voorwaardelijke vorm, opleggen:

a. Schuldigverklaring zonder het opleggen van een van de andere sancties.

b. Berisping.

c. Taakstraffen.

d. Schorsing voor de duur maximaal van 1 jaar.

e. Geldboetes voor het overtreden van administratieve verzuimen zoals bedoeld in de

reglementen van de KNVB.

f. Terreinverbod voor de duur van maximaal 2 jaar.

g. Ontzetting.

(Aanvullende) sancties kunnen worden opgelegd naast sancties in welke vorm dan ook die worden opgelegd door of namens de KNVB of enige wettelijke instantie.

Het bestuur kan bij een opgelegde sanctie de KNVB alsmede andere betrokken partijen, dit ter beoordeling van het bestuur, hieromtrent informeren.

  

Artikel 7 Beslissing

Het bestuur neemt een besluit binnen één maand na uitbrengen van het advies door de

commissie. De beslissing wordt gemotiveerd en schriftelijk kenbaar gemaakt aan de

betrokkene(n).

Artikel 8  Bezwaar en beroep

De betrokkene(n) heeft/ hebben, in geval van een door de commissie opgelegde straf als genoemd in artikel 12, lid 1 van het huishoudelijk reglement het recht om bezwaar en beroep aan te tekenen op de wijze zoals beschreven in artikel 12, lid 2 van het huishoudelijk reglement.

De betrokkene(n) heeft/hebben, alleen in het geval er sprake is van royement, het recht om binnen één maand na kennisname van de voornoemde beslissing bij de Algemene Ledenvergadering in beroep te gaan. Dit beroep dient door indiening van een beroepsschrift plaats te vinden. Het beroepsschrift dient door middel van aangetekend schrijven te ingediend te worden.

Het aantekenen van beroep door de betrokkene heeft geen schorsende werking op de door het bestuur opgelegde sanctie.

  

Artikel 9 Slotbepaling

Het Huishoudelijk reglement is overeenkomstig van toepassing.

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!